Krokus Wellness

Studio Masażu
I Treningu Medycznego
Dla Kobiet

logo krokus wellness
polityka-prywatności
Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej krokus-wellness.pl jest Katarzyna Tyrzyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KROKUS WELLNESS Katarzyna Tyrzyk, adres siedziby: ul. Kaliskiego 30/20, 85-796 Bydgoszcz, NIP 554-270-20-20, REGON 340631125, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: krokus.wellness@gmail.com, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy, dalej „Klientów” są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane:

a). do kontaktowania się z Usługobiorcą (Klientem): telefonicznego, poprzez sms, e-mail lub komunikatory społecznościowe.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości wysłanej przez e-mail, sms lub komunikator społecznościowy.

b). administrowania i zarządzania stronami i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, Threads, Whatsap, Viber), w przpadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, treść wiadomości lub komentarza pozostawionego na danej platformie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie lub obserwowanie strony, dołączenie do grupy na FB lub Whatsap czy też, w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, którą zarządzam (wpis, komentarz, reakcja). Dane będą przetwarzane przez okres istnienia stron/grup lub do czasu wniesienia sprzeciwu, co możesz uczynić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie reakcji i komentarzy lub w inny sposób przewidziany dla danej strony/platformy oraz poprzez skontaktowanie się ze mną. Jednocześnie informuję, że zasady korzystania z moich stron i grup ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portali społecznościowych i komunikatorów, na których umieszczone są moje grupy i fanpage, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

c). promocji i marketingu: w sytuacji, gdy przekażesz mi swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu, do celu podnoszenia jakości usług i produktów oraz promocji usług i produktów Administratora. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

d). Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne, do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej i korespondencji e-mail, sms lub poprzez komunikatory społecznościowe.

III. KOMU PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE?

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieram i przetwarzam tylko te dane, które sama mi podałaś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies).

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, platformie społecznościowej, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google, Facebook (META), LinkedIn i Viber, wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, platformy te, wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a). Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b). Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2).

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca, w związku z RODO, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje:
a). prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
b). prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: krokus.wellness@gmail.com
c). prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

VI. CZY TWOJE DANE SĄ PROFILOWANE?

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Klienta oraz dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu.

VII. PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies” (ciasteczek). Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

a). „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

b). „Cookies” zapewniające operacyjność strony internetowej.

c). „Cookies” pochodzące od podmiotów zewnętrznych, tj. Mapy Google.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited - w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).

Narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z narzędzi Google.

Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, Threads, Viber, LinkedIn. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

Współadministrowanie

a). Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook, Instagram i Threads (Meta), w tym Messenger i Whatsap, są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem.
b). Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: OVH Sp.zoo -będącej spółką zależną spółki OVH Groupe SA, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix - zwaną dlaje Współadministratorem.
c). Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministrowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia - zwany dalej Współadministratorem.
d). W przypadku Vibera, współadministratorem Twoich danych osobowych jest Viber Media S.à.rl , spółka société à responsabilité limitée zarejestrowana zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, 2, rue du Fossé, L-1536, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga - zwana dalej Współadministratorem.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianami w przepisach prawa, dostosowuję do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie, a w przypadku istotnych zmian wyślę Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z umową o świadczenie usług oraz przepisami prawa.

Strona nie jest przeznaczona do oglądania w takiej rozdzielczości.
przewinięcie do góry
img ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej...