Krokus Wellness

Studio Masażu
I Treningu Medycznego
Dla Kobiet

logo krokus wellness
krokus-wellness-masaż
Regulamin

REGULAMIN KROKUS WELLNESS KATARZYNA TYRZYK


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") okresla sposób i warunki wykonywania masażu i prowadzenia treningów w gabinecie o nazwie Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk. Krokus Wellness to studio masażu i treningu funkcjonalnego dla kobiet. Krokus Wellness zwane dalej „Studio” prowadzone jest przez: Katarzynę Tyrzyk:

a) stacjonarnie dla Klietów, którymi są kobiety pełnoletnie,
b) mobilnie dla Klientów prywatnych w zakresie treningów prowadzonych w terenie (np. w lesie),
c) dla Klientów biznesowych: firm i fundacji, na terenie gminy Bydgoszcz.

2. Dane rejestrowe Studia to: Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk, ul. Kaliskiego 30/20, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5542702020, REGON 340631125.
3. Gabinet Masażu prowadzi głównie działalność usługową służącą poprawie kondycji m.in. w oparciu o:

a) przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023r. o niektórych zawodach medycznych,
c) wpis nr 7801 do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego,
d) a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,
e) innych przepisów, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Studio, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych powyżej.

4. Główne miejsce wykonywania usług przez Studio mieści się w Bydgoszczy, przy ul. Lawinowej 26.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG1. Celem działalności Studia jest:

a) wykonywanie czynności zawodowych w zakresie masażu oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne Klientek,
b) działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów.

2. Zadaniem Studia jest świadczenie usług z zakresu masażu i treningów prozdrowotnych, w tym w szczególności:

a) Masaż klasyczny, relaksacyjny, kosmetyczny, profilaktyczny,
b) Masaże Ajurwedyjskie,
c) Drenaż limfatyczny kosmetyczny,
d) Masaż biurowy i gimnastyka biurowa,
e) Treningi personalne w zakresie: Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Trening Medyczny,
f) Treningi personalne i grupowe Nordic Walking oraz szkolenia dla grup zoorganizowanych.


III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI1. W ramach działalności Studia świadczone będą usługi obejmujące masaże nielecznicze oraz treningi personalne i grupowe.
2. Świadczenie usług odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Masażu wskazanych w pkt I. ust. 4.
3. Nadto Studio świadczy także usługi mobilnie, z dojazdem do Klienta prywatnego lub firmy (masaż biurowy, gimnastyka biurowa, treningi Nordic Walking dla grup zorganizowanych, treningi personalne Nordic Walking).

IV. PRZEBIEG PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG W STUDIO I POZA NIM (NORDIC WALKING W TERENIE).1. W Studio przyjmowane są Klientki, które dokonały uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, za pośrednictwem portali i komunikatorów internetowych).
2. W przypadku rejestracji telefonicznej, udzielam informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę Klientka poproszona zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, ogólnego rodzaju schorzenia/problemu który występuje, rodzaju usługi i czasu trwania, który wybrała. Klientka zostanie poinstruowana jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
3. Studio czynne jest tylko w godzinach umówionych wizyt, które umawiane są w dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4. Przed rozpoczęciem wizyty w Studio, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Klientka poproszona będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
5. W Studio znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Klientka poproszona zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
6. W przypadku pierwszej wizyty Studio poprosi Klientkę o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niej kartę klienta, udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń, zaakceptowanie postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych, udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.
7. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane usługi, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w karcie prowadzonej dla Klientki.
8. Usługi są udzielane przez technika masażystę wpisanego do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
9. Usługi wykonywane są z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania zawodu technika masażysty, z poszanowaniem praw Klienta oraz dbałością o jego bezpieczeństwo.
10. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Studio jest uprawnione do odmowy wykonania usługi. Podstawą odmowy może być m.in.:

a) brak zgody na wykonanie usługi, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Klientki,
b) stan Klientki (w tym stan jej zdrowia) uniemożliwiający wykonanie Usługi lub kontynuowanie jej wykonania,
c) odmowa dokonania płatności za Usługę,
d) brak akceptacji Regulaminu,
e) Klient narusza nietykalność cielesną lub dobra osobiste osoby wykonującej Usługę,
f) w przypadkach stanu nadzwyczajnego,
stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Klientki udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Klientki poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

11. Klientka jest zobowiązana każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po masażu lub treningu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą daną usługę.
12. Zabrania się: Spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem. Palenia tytoniu. Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Studia pod ich wpływem. Handlu i akwizycji. Naklejania i pozostawiania reklam.
13. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klientkę pracownik Studia ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem w zabiegach dla kolejnych Klientek.
14. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa. Sprzęt i urządzenia Studia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Studia. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Studiu bez zgody. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Studia poza jego obszar.
15. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych podczas treningów Nordic Walking. Jeżeli Klientka nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jej osobą, proszona jest o poinformowanie instruktora w formie pisemnej.
16. Klientki w trakcie treningów zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
17. Wszystkie rzeczy wydane przez Instruktora, a używane przez Klientki podczas treningów Nordic Walking są własnością Studia.
18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

V. ORGANIZACJA PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE USŁUGI1. Studio nie wykonuje masaży leczniczych, świadczeń zdrowotnych, świadczeń finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.).
2. Z tytułu świadczonych usług przez Studio pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.
3. W Studio Klientka ma możliwość dokonywania płatności gotówką, metodą BLIK, kartą płatniczą lub Voucherem podarunkowym. Wyjątek stanowi Klient biznesowy, dla którego wystawiana jest faktura, wówczas istnieje możliwość opłacenia usługi przelewem na wskazane konto bankowe.
4. W związku z zapłatą za wykonaną Usługę, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

VI. ZAKUP KARNETÓW I VOUCHERÓW NA WYBRANE USŁUGI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z NICH1. Karnet jest opłacany z góry przed wykonaniem pierwszej usługi. Nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet.
2. Karnety są ważne przez 30 dni od daty zakupu. Vouchery wystawiane są z terminem realizacji do 3 miesięcy.
3. W trakcie realizacji wybranego karnetu nie ma możliwości zmiany na inny lub przekazanie go innej osobie.
4. Z jednego karnetu nie może korzystać więcej niż jedna osoba. Wyjątek stanowi karnet na treningi personalne DUO. Wówczas karnet jest przeznaczony dla dwóch konkretnych osób, które ćwiczą razem w parze.
5. Zapisy na treningi przyjmowane są telefonicznie i sms, poprzez media społecznościowe, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień treningu.
6. W przypadku niewykorzystania Vouchera do dnia określonego na jego odwrocie Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych. To samo dotyczy Karnetów.
7. W przypadku choroby Klientki, uniemożliwiającej wzięcie udziału w zajęciach, jest możliwość zawieszenia Karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego.
8. Voucher kwotowy można wykorzystać na dowolną usługę świadczoną przez Krokus Wellness:

a) która mieści się w danej kwocie,
b) której koszt przewyższa kwotę vouchera za dopłaceniem różnicy lub,
c) której koszt jest niższy niż kwota vouchera i wówczas pozostałą kwotę można wykorzystać w innym terminie na dodatkową usługę, dopłacając ewentualną różnicę.

9. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do okazania jego w recepcji Studia przed wykonaniem usługi.
10. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość vouchera.
11. Studio przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:

a) upłynął termin ważności vouchera,
b) uszkodzenia vouchera uniemożliwiają jego odczyt,
c) istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza vouchera do wykonania masażu/treningu.

12. Na voucherze umieszczone są następujące informacje:

a) nazwa usługi lub kwota do wykorzystania,
b) imię i nazwisko osoby obdarowanej,
c) data ważności,
d) informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji vouchera.

13. Zakup usługi z oferty Studia jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę lub inną osobę, która chce podarować zakup w prezencie, oświadczenia, iż Klientka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio, oraz że zapoznała się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

VII. GODZINA ROZPOCZĘCIA WIZYTY I ZASADY ODWOŁYWANIA WIZYT1. Godzina wizyty jest godziną rozpoczęcia wykonania Usługi. Klientka zobowiązana jest do stawienia się w Gabinecie na 10 minut przed umówioną godziną wizyty.
2. W przypadku spóźnienia się Klientki na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu. .
3. Klientka może odwołać wizytę lub zmienić jej termin na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania (zmiany terminu) wizyty po tym terminie, Studio jest uprawnione do dochodzenia od Klientki odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej (zmienionej) po terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Wszyscy pracownicy Studia, Klienci, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w Studio, w związku z korzystaniem z Usług, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023r. o niektórych zawodach medycznych i innych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024r.
4. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Strona nie jest przeznaczona do oglądania w takiej rozdzielczości.
przewinięcie do góry
img ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej...