Krokus Wellness

Studio Masażu
i Treningu Funkcjonalnego

Krokus Wellness

Studio Masażu
i Treningu Funkcjonalnego

krokus-wellness.pl separator

Polityka Prywatności

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej krokus-wellness.pl jest Katarzyna Tyrzyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KROKUS WELLNESS Katarzyna Tyrzyk, adres siedziby: ul. Kaliskiego 30/20, 85-796 Bydgoszcz, NIP 554-270-20-20, REGON 340631125 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail krokus.wellness@gmail.com: , dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy, dalej „Klientów” są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą (Klientem).
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości wysłanej przez formularz kontaktowy.
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej i korespondencji e-mail.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: krokus.wellness@gmail.com

5. PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies” (ciasteczek). Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

„Cookies” zapewniające operacyjność strony internetowej.

„Cookies” pochodzące od podmiotów zewnętrznych, tj. Mapy Google.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

krokus-wellness.pl separator

Zasady przetwarzania danych osobowych

Powołując się na art. 13 RODO informuję:

1. Administratorem danych osobowych jest Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk, 85-796 Bydgoszcz, Kaliskiego 30/20, NIP 554-270-20-20.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO – zgoda oraz art. 6 ust 1 lit. f- usprawiedliwiony interes prawny administratora, którym jest rzetelne i prawidłowe świadczenie usługi, dokonanie rozliczenia, dochodzenie roszczeń. Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale brak zgody powodować może odmowę wykonania usługi przez Administratora.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

4. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użyciem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

5. Dostęp do danych ma tylko instruktor i masażystka: Katarzyna Tyrzyk. Nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

6. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zajęć, potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk i umożliwiają kontakt z Klientami, przekazywanie informacji o zmianach w grafiku zajęć. Powierzone mi przez Ciebie dane będę wykorzystywać w celu informowania Cię o naszych nowych zajęciach/usługach, zbliżających się promocjach dot. usług. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach będą one wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i promocyjnych Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne

7. Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne, aby realizować cele ich przetwarzania. Dane, które nam przekazałeś: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kontakt do osoby, którą powiadomimy w razie wypadku.

8. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

9. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby to zrobić skontaktuj się ze mną wysyłając e-mail na krokus.wellness@gmail.com. Na ten sam adres proszę o maila w sprawie poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne lub wymagają uzupełnienia.

10. Czas przechowywania danych powiązany jest z członkostwem w Klubie, nie dłużej, niż 24 miesiące po ostatniej opłaconej usłudze/karnecie.

11. Klient w każdym czasie ma prawo usunięcia swoich danych z bazy danych Krokus Wellness Katarzyna Tyrzyk („prawo do bycia zapomnianym”). Taka sytuacja spowoduje usunięcie Klienta z członkostwa w Klubie i ograniczy jego dostęp do moich usług.

12. Klient ma prawo do sprostowania swoich danych, dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych, cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie), z zastrzeżeniem, że czynności dokonane do czasu jej cofnięcia są prawnie uzasadnione i prawidłowe.

13. Z powyższych praw można skorzystać kierując wniosek na adres Administratora danych osobowych.

14. Każdy klient może zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o zajęciach/usługach, zbliżających się promocjach dot. usług oraz cofnąć zgodę na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres krokus.wellness@gmail.com.

 

Administrator danych osobowych:

Katarzyna Tyrzyk, ul. Kaliskiego 30/20, 85-796 Bydgoszcz

tel. 785-386-013, e-mail: krokus.wellness@gmail.com