Krokus Wellness

Studio Masażu
i Treningu Funkcjonalnego

Krokus Wellness

Studio Masażu
i Treningu Funkcjonalnego

krokus-wellness.pl separator

Regulamin korzystania z usług masażu i treningów

w Krokus Wellness Studio Masażu i Treningu Funkcjonalnego

1. Krokus Wellness to studio masażu i treningu funkcjonalnego dla kobiet. Krokus Wellness zwane dalej Studio, prowadzone jest:

 • stacjonarnie dla Klientów, którymi są kobiety pełnoletnie;
 • mobilnie dla Klientów prywatnych w zakresie treningów prowadzonych w terenie, na świeżym powietrzu oraz dla Klientów biznesowych: firm i fundacji, na terenie gminy Bydgoszcz.

2. Klientki Studia podczas pierwszej wizyty, są zobowiązane do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kontakt do osoby, którą powiadomimy w razie wypadku oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.

3. Klientka Studia masażu i treningów zobowiązana jest do poinformowania o wszystkich przewlekłych jednostkach chorobowych, na które choruje, tak aby masażystka mogła dobrać odpowiedni masaż lub trening. Dane te nie są zapisywane ani przechowywane.

4. Na stronie internetowej Studia Krokus Wellness znajduje się lista przeciwwskazań do wykonywania zabiegu masażu, z którą należy zapoznać się przed wizytą w gabinecie (zakładka „Oferta”).

5. Pracownicy Krokus Wellness świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej.

6. Studio nie świadczy usług masażu leczniczego i nie prowadzi dokumentacji medycznej. Studio świadczy usługi z zakresu treningu funkcjonalnego, masażu relaksacyjnego i kosmetycznego oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych. Personel Studia zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

7. Klientka jest zobowiązana każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.

8. Zabrania się: Spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem. Palenia tytoniu. Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Studia pod ich wpływem. Handlu i akwizycji. Naklejania i pozostawiania reklam.

9. Z zabiegów można korzystać tylko w godzinach otwarcia Studia, po wcześniejszej rezerwacji. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejszego przygotowania, np. masaż gorącymi kamieniami, miodem itp.)

10. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klientkę pracownik Studia ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem w zabiegach dla kolejnych Klientek.

11. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa. Sprzęt i urządzenia Studia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Studia. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Studiu bez zgody. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Studia poza jego obszar.

12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

13. Zasady korzystania z karnetów i voucherów w Studio Krokus Wellness:

 • Karnet jest opłacany z góry po wykonaniu pierwszego masażu/treningu.
 • Karnety są ważne przez 30 dni od daty zakupu. Vouchery wystawiane są z terminem realizacji do 3 miesięcy.
 • W trakcie realizacji wybranego karnetu nie ma możliwości zmiany na inny lub przekazanie go innej osobie.
 • Z jednego karnetu nie może korzystać więcej niż jedna osoba.
 • Zapisy na treningi przyjmowane są telefonicznie oraz przez formularz kontaktowy na stronie www.krokus-wellness.pl/grafik, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień treningu.
 • Karnet jest opłacany po wykonaniu zabiegu/treningu i podjęciu przez Klientkę decyzji czy chce zapłacić za jednorazowy masaż/trening, czy też decyduje się na karnet. W przypadku zakupu karnetu nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet.
 • Trening umówiony online podlega tym samym zasadom co treningi umówione telefonicznie i osobiście w Studio. Treningu umówionego online nie można odwołać lub zmienić terminu online, trzeba w tym celu skontaktować się telefonicznie ze Studiem Krokus Wellness.
 • W przypadku niewykorzystania vouchera do dnia określonego na jego odwrocie Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 • Voucher kwotowy można wykorzystać  na dowolną usługę świadczoną przez Krokus Wellness:
  • która mieści się w danej kwocie,
  • której koszt przewyższa kwotę vouchera za dopłaceniem różnicy lub,
  • której koszt jest niższy niż kwota vouchera i wówczas pozostałą kwotę można wykorzystać w innym terminie na dodatkową usługę, dopłacając ewentualną różnicę.
 • Posiadacz vouchera jest zobowiązany do okazania jego w recepcji Krokus Wellness przed wykonaniem usługi.
 • Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość vouchera.
 • Krokus Wellness przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:
  • upłynął termin ważności vouchera,
  • uszkodzenia vouchera uniemożliwiające jego odczyt,
  • istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza vouchera do wykonania masażu/treningu.
 • Na voucherze umieszczone są następujące informacje:
  • nazwa usługi lub kwota do wykorzystania
  • imię i nazwisko osoby obdarowanej
  • data ważności
  • informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji vouchera

14. Zakup usługi z oferty Krokus Wellness jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Krokus Wellness, oraz że zapoznała się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

15. W salonie Krokus Wellness Klientka ma możliwość dokonywania płatności gotówką, metodą BLIK oraz kartą płatniczą. Wyjątek stanowi Klient biznesowy, dla którego wystawiana jest faktura, wówczas istnieje możliwość opłacenia usługi przelewem na wskazane konto bankowe.

16. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

17. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

krokus-wellness.pl separator

Regulamin Bydgoskiego Klubu Nordic Walking

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu

1. Bydgoski Klub Nordic Walking w Bydgoszczy, świadczy usługi rekreacyjno – sportowe.
2. Klub świadczy usługi tylko na świeżym powietrzu, w terenie.
3. Aby zostać Członkiem Klubu należy przyjść na wybrane zajęcia.
4. Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
5. Opłata za jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez Klub zajęć i jest pobierana przed zajęciami – gotówką lub metodą BLIK na telefon.
6. Karnety są ważne miesiąc – 30 dni od daty zakupu.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć z karnetu.
8. W przypadku choroby Klubowicza, uniemożliwiającej wzięcie udziału w zajęciach, jest możliwość zawieszenia karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego.
9. W przypadku odwołania zajęć przez Instruktora z powodu złej pogody lub nieobecności   Instruktora, zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
10. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
11. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.
12. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
13. Na wszystkie zajęcia, każdorazowo, obowiązują zapisy, w terminie do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym ma się odbyć wybrany trening.
14. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych podczas zajęć. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie instruktora w formie pisemnej.
15. Obowiązuje zakaz palenia podczas zajęć oraz zakaz wstępu na trening osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących.
16. Osoby w trakcie zajęć zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
17. Wszystkie rzeczy wydane przez Instruktora, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.
18. Wykupienie usług Bydgoskiego Klubu Nordic Walking jest równoznaczne z akceptacją  powyższego regulaminu.